Общи условия за използване на софтуер за лицензионно обслужване Depa.bg

I. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия уреждат реда за използване на Depa.bg - онлайн базиран софтуер за счетоводство, достъпен на адрес www.depa.bg.

1.2. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия, посочените по-долу термини има следните значения:

 1. “Depa.bg” е уеб-базирана платформа (софтуер), предоставяща на потребителите възможност да извършват дейност, свързани с воденето на счетоводство на своето търговско предприятие.
 2. “Депа ЕООД” е търговско дружество Депа ЕООД, с ЕИК 206049892 - носител на авторските права върху Depa.bg.
 3. “Потребител” е всяко лице, което използва Depa.bg.
 4. “Договор” е договорното отношение, което се установява между Депа ЕООД и потребител във връзка с използването на Depa.bg при приемане на настоящите общи условия.

1.3. Depa.bg е продукт на Депа ЕООД, което е и носител на авторските права върху продукта. Чрез приемане на настоящите общи условия потребителят получава правото да използва Depa.bg.

II. Условия за използване на Depa.bg

2.1. Depa.bg е продукт, предназначен за ползване от представители на търговски дружества и лица, упражняващи свободни професии, за нуждите на изпълнение на част от своите счетоводни задължения.

2.2. При приемане на настоящите общи условия, потребителят получава неизключителното и непрехвърлимо право да използва Depa.bg съобразно с неговото предназначение. Депа ЕООД запазва всички свои имуществени и неимуществени авторски права върху Depa.bg, които не са отстъпени на потребителя изрично с настоящите общи условия.

2.3. Потребителят няма право да отстъпва правата си по настоящите общи условия на трети лица, да копира, възпроизвежда, модифицира или използва Depa.bg по какъвто и да е начин, освен посоченото в настоящите общи условия.

2.4. Потребител на Depa.bg може да бъде единствено лице, навършило 18-годишна възраст, което е способно да приеме правомерно настоящите общи условия.

2.5. Потребителят няма качеството “потребител” съгласно Закона за защита на потребителите и използва Depa.bg единствено в рамките на своята стопанска дейност.

III. Функционалности на Depa.bg

3.1. Посредством Depa.bg потребителят може да използва следните функционалности:

 1. Създаване на потребителски профил;
 2. Издаване на електронни фактури;
 3. Издаване на кредитни известия към фактури;
 4. Съхраняване на фактури и кредитни известия на свое крайно устройство и споделянето им с трети лица;
 5. Добавяне на активни линкове за плащане на задължения по фактури;
 6. Нива на достъп за партньори и служители;
 7. Импортиране и експортиране на данни;
 8. Визуализиране на отчет за парични потоци

3.2. Изброените в предходната точка функционалности мога да се използват единствено след приемане на настоящите общи условия и създаване на потребителски профил.

3.3. Депа ЕООД запазва правото си да ограничи използването на част от функционалностите или да представи на потребителя възможността да използва някои от тях единствено срещу заплащане при условията на платен абонаментен план.

IV. Платени абонаментни планове

4.1. За да използва функционалности, които се предлагат при условията на платен абонаментен план, потребителят сключва договор с Депа ЕООД, условията на който са инкорпорирани в настоящите общи условия и съгласно който потребителят получава достъп до платените функционални срещу заплащане на абонамента такса.

4.2. Платените абонаментни планове, включените платени функционалности във всеки от тях, както и дължимата цена за съответния абонаментен план се посочват от Депа ЕООД на www.depa.bg.

4.3. Потребител може да сключи договор за платен абонаментен план, заявявайки това посредством своя потребителски профил в Depa.bg. Достъп до функционалностите, налични в платения абонаментен план, се представя на потребителя единствени при извършване на плащане съобразно посоченото в настоящите общи условия. Депа ЕООД може да преустанови достъпа до функционалностите от платения абонаментен план при забава на плащане.

4.4. Депа ЕООД има правото, по свое усмотрение, да предоставя на потребителя възможността да използва абонаментен план без заплащане в рамките на установен от Депа ЕООД срок като функционалностите, налични в съответния платен абонаментен план, се предоставят на разположение на потребителя за периода на безплатно ползване на платения абонамент.

4.5. Депа ЕООД може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Депа ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

V. Плащане

5.1. Платените абонаментни планове в Depa.bg се предлагат под формата на услуга за информационното общество с непрекъснато изпълнение като потребителят може да избере дали да заплаща съответната услуга на месечна или на годишна база съгласно обявените цени от Депа ЕООД.

5.2. Потребителят може да заплати цената на платения абонаментен план като използва по свой избор една от изброените възможности:

 • Чрез платежен оператор Stripe;
 • Чрез платежен оператор PayPal

5.3. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

5.4. Депа ЕООД не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Депа ЕООД.

5.5. При поръчка на платен абонамент от сайта и избор на възможност за заплащане на услугата при месечно изчисляване на цената Депа ЕООД може да предложи опция, посредством услугите на посочените платежни оператори, за директен дебит от дебитна/кредитна карта на клиента.

5.6. Депа ЕООД обработва лични данни само от името на потребителя и в съответствие с инструкциите на потребителя и съобразно с функционалностите на Depa.bg включително по отношение на прехвърлянето на лични данни.

5.7. Лични данни на потребителя по никакъв начин не могат да бъдат използвани от Депа ЕООД за негова собствена употреба, за дейности в полза на Депа ЕООД или на която и да е трета страна.

5.8. Депа ЕООД се задължава да изпълнява ролята на обработващ лични данни при спазване на законовите изисквания в Закона за защита на личните данни и при осигуряване на адекватни мерки за защита на личните данни, съобразени с обичайните стандарти в практиката за защита на лични данни.

VI. Ограничаване на отговорност

6.1. Депа ЕООД не носи отговорност за вреди, включително за пропуснати ползи, които са претърпени от потребителя вследствие на използване на функционалностите на Depa.bg, когато съответните вреди и пропуснати ползи се изразяват в негативни последици за потребителя от незаконосъобразни негови действия, включително не само глоби, имуществени санкции и други административно-наказателни мерки, наложени от държавни, общински или други органи.

6.2. Депа ЕООД не поема никакви гаранции за съответствие на функционалностите на Depa.bg с нормативни изисквания за счетоводен софтуер или със счетоводни стандарти. Потребителят използва Depa.bg на свой риск и се съгласява, че Депа ЕООД не носи отговорност за вреди, които потребителят понесе от използването на Depa.bg.

6.3. Депа ЕООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги, но не носи отговорност при временно спиране на услугата, когато същото е причинено от обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на Депа ЕООД.

VII. Интелектуална собственост и защита на личните данни.

7.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Депа ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Депа ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Депа ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Депа ЕООД, Депа ЕООДима правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

7.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

7.4. При приемане на настоящите общи условия между Потребителя и Депа ЕООД се установяват отношения между обработващ лични данни и администратор на лични данни. Депа ЕООД има качеството на обработващ лични данни от името на Потребителя в случаите, в които изпозлва Depa.bg в качестовото си на администратор на лични данни.

VIII. Прекратяване на договора и изменение на общите условия

8.1. Депа ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

8.2. Потребителят може по всяко време да прекрати договора с Депа ЕООД като изпрати едностранно писмено предизвестие със срок от 1 месец. При прекратяване на договора между Депа ЕООД и потребителя по желание на потребителя Депа ЕООД се задължава да възстанови на потребителя възстановената цена за месечен абонамент при пропорционално изисляване на подлежащата на връщане сума спрямо заплатената от потребителя, съответстващо на отношението между неизполваното време от потребителя време и общото време на абонаментния план.

8.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Депа ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта.

8.4. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

8.5. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

8.6. Депа ЕООДсе задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

8.7. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Депа ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

8.8. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

IX. Допълнителни и заключителни разпоредби

9.1. Потребителят се задължава да третира като поверителна всяка информация, която му стане известна относно начина на функциониране на DEpa.bg, както и всяка информация относно договорните си отношения с Депа ЕООД. Като поверителна следва да се третира всяка информация, която не е направена публична от оператора.

9.2. Потребителят се задължава да не разпространява информацията по предходната точка на трети лица, да не я използва в своя дейност, нито в дейността на трети лица, когато същата не е свързана с изпълнението на настоящия договор, както и да вземе всички необходими мерки, обичайно приети в практиката, за опазване на информацията в тайна.

9.3. При неизпълнение на някое от задълженията си по предходните точки, относимо към опазването на поверителна информация, Потребителят дължи обезщетение на оператора за реално претърпените от същия вреди, както и за пропуснатите от оператора ползи.

9.4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.